English
جمعه 07 فروردين 1394
 •  » اطلاع رساني
 •  » ابزارهاي آنلاين
 •  » نرخ و محاسبه سود سپرده
 • محاسبه سود علي الحساب سپرده ها

  به منظور ساده سازي استفاده از اين ابزار، طول کليه ماه ها و سالها به ترتيب 30 و 360 روز فرض شده است. بديهي است پرداخت سود علي الحساب سپرده ها در واقعيت، با درنظر گرفتن تعداد واقعي روزهاي ماه و سال صورت ميپذيرد .

  مبلغ سپرده
  نرخ سود علي الحساب ساليانه درصد
  سود سپرده
  سود سپرده
  نوع سپرده نرخ سود
  کوتاه مدت 10 درصد
  كوتاه مدت 3ماهه 14 درصد
  كوتاه مدت 6ماهه 18 درصد
  كوتاه مدت 9ماهه 20 درصد
  يک ساله 22 درصد
  دو ساله 22 درصد
  سه ساله 19 درصد
  چهار ساله 19.5 درصد
  پنج ساله 20 درصد
  یک ساله با پرداخت سود 3 ماهه 17.10 درصد
  یک ساله با پرداخت سود 6 ماهه 17.34 درصد
  یک ساله با پرداخت سود 12 ماهه 18.04 درصد
  پنج ساله با پرداخت سود 3 ماهه 20.12 درصد
  پنج ساله با پرداخت سود 6 ماهه 20.40 درصد
  پنج ساله با پرداخت سود 12 ماهه 21.22 درصد
  سپرده هفت ماه
  ---
  سپرده کوثر ماه
  ---
  عناوین مرتبط:
  یافتن نزدیکترین شعبه و ATM